โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายสรวิชญ์ สมรูป
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายนรากร พูนทาทอง
คนสวน
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology