โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางจงถนอม จงจิตต์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวกมลเศรษฐ์ ศรีคำขลิบ
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
นางสาวญานิกา ปลั่งดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นางสาวกนกวรรณ ภูจักนิล
เจ้าพนักงานพัสดุ
 
นางธัญพร ใบปอด
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology