โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางสาวศรัญญา แก่นวิถี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
นางสาวอภิชญา จิตต์หมื่นไวย์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
 
นางสาวพัทธนันท์ ภู่ตระกูล
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสีไพร ครูทำไม้
ภารโรง
 
นางบุญปลูก สุดจันฮาม
ภารโรง
 
นางสาวจรรยพร ทองชำนาญ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายนิรัติศัย ศรีคำขลิบ
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 
นายธวัชชัย บุญกว้าง
พนักงานขับรถยนต์ (สำนักงาน)
 
นายเดชา สุดจันฮาม
พนักงานขับรถดับเพลิง
 
นายภัทรพงศ์ หาลาภ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
 
นายประสิทธิ์ ใจรักษา
พนักงานดับเพลิง
 
นายมังกร พูนทาทอง
พนักงานดับเพลิง
 
นายอุดม กิ่งสำโรง
พนักงานดับเพลิง
 
นายณรงค์ แก่นสาร
พนักงานดับเพลิง
 
นางสาวนุจรี แทนน้อย
นักทรัพยากรบุคคล
 
นายประเสริฐ วระชินา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นางสาวมญชุภา ตรีสรานุวัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวนิพาภรณ์ วิเศษทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology