โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางสาวจุฑามาศ ดิเรกโภค
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นายอำนวย เพชรบำรุง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
 
นายวัชระ เปลี่ยนเพ็ง
คนงานประจำรถขยะ
 
นายพรชัย ชัยขุนทด
คนงานประจำรถขยะ
 
นายชาตรี มีชำนาญ
คนงานประจำรถขยะ
 
นางสาวประภาพร ศรีทอง
คนงาน
 
นางสาวจรินทร์ญาพร โตสวัสดิ์
คนงานกวาดถนน
 
นางสาวเวณุกา ชาติสูญญา
นักวิชาการสาธารณสุข
 
นายวัชระ วิชาเกวียน
คนงานประจำรถขยะ
 
นายต๋อง บุญมา
คนงานประจำรถขยะ
 
นายสรรค์ชัย เสาวคนธ์
คนงาน
 
นายธนาดล สุริยภาพ
คนงาน
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology