โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางสาวพิชชากร หนูแก้ว
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นางสาวอนุชษา เพียซ้าย
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายเมธา สุริยันต์
พนักงานขับรถยนต์ (สำนักงาน)
 
นางสาวพิชชากร หนูแก้ว
นักวิชาการศึกษา
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology