ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

* วิธีการใช้งาน

ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยกรอกข้อมูล รายละเอียดการขอรับบริการของท่าน ลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ มีขึ้นตอน ดังนี้

1.) คลิกเมนู e-Service แล้วเลือกเมนู ระบบการขอรับบริการออนไลน์ เพื่อเข้าสู่หน้า แบบฟอร์มการขอรับบริการ ออนไลน์ ทำการกรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก

2.) เจ้าหน้าที่จะ ได้รับข้อความ แจ้งเตือนทางโทรศัพท์ทันที และทำการตราจสอบ ข้อมูล รายละเอียด ผ่านระบบ Webmail ของหน่ายงาน พร้อมกับดำเนินการปริ้น แบบขอรับบริการออนไลน์ เสนอผู้บริหาร พิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

3.) เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณา ให้ท่านทราบ ผ่านช่องทางการติดต่อ ตามที่ท่านระบุ โดยเร็ว พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกียวข้องต่อไป

***กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

*
*
*
*
*
*
*
*

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน