การอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตว์เทศบาลตำบลเทพสถิต ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตว์เทศบาลตำบลเทพสถิต จำนวน 13 คน ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีงบประมาณ 2566 
เพื่อให้อาสาสมัครปศุสัตว์เทศบาล มีความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด

อัพเดทเมื่อ : 06-01-2023 11:07:36


 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology