โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

...

เมื่อวันที่ 27-28 ก.พ.67 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

 ทต.เทพสถิต นำโดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรี นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
เจ้าหน้าที่เทศบาล จัดโครงการ "เทศบาลพบประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์
1. พบปะพูดคุยกับประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วม
แสดงความคิดเห็น และเสนอความต้องการในการพัฒนาด้านต่างๆ กับทางเทศบาลฯ
2. การดำเนินโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชน ยั่งยืน
3. การประชาสัมพันธ์และรณรงค์โครงการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4. ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
5. ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
......พร้อมออกให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่างๆ เช่น การออกรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ การทำประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ฯลฯ

....โดยได้จัดประกอบเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ 

 ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากผู้นำองค์กรประชาชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนเยาวชน และประชาชนทั่วไป รวม 2 วัน ทั้ง 7 ชุมชน เป็นจำนวน 450 ราย

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ นามมหานวล นายอำเภอเทพสถิต เป็นประธาน