โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2567

...

วันที่ 15 พศจิกายน 2566 
เทศบาลตำบลเทพสถิต นำโดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต นายรุ่งชัย ศรีคุณ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ข้าร้าชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ตัวแทนผู้สูงอายุ และตัวแทนผู้ติดตามดูแลผู้สูงอายุทั้ง 7 ชุมชน 

***ร่วมดำเนินโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพตัวแทนผู้สูงอายุ ในการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุกับท้องถิ่นอื่น โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้

1) เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี รับฟังการบรรยายเรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านการจัดการน้ำ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการจัดการน้ำ (โดยวิทยากรจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)

2) เวลา 13.30 น. -16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี รับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การลดขยะ คัดแยกขยะ และสร้างรายได้ครัวเรือนเพื่อพัฒนาชุมชน (โดยวิทยากรจากเทศบาลตำบลดีลัง)

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 95 คน