โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

...

เมื่อวันที่ 20-21 มี.ค. 67 เทศบาลตำบลเทพสถิต 
นำโดย นายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรี นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล ได้ดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงาน ตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้นำฝ่ายท้องที่ (กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผช.ผู้ใหญ่บ้าน) อสม. , อปพร. , คกก.สภาเด็กและเยาวชน , ผู้นำชุมชน(คกก.ชุมชนเทศบาลตำบลเทพสถิต) และตัวแทนประชาชนในแต่ละชุมชน มีกำหนดการดังนี้
1. 20 มี.ค.67 
เวลา 10.30 น. เข้ารับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ เกษตรอำเภอเทพสถิต
เวลา 13.00 น. รับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ พัฒนาการอำเภอเทพสถิต
2. 21 มี.ค.67 
เวลา 09.00 – 15.30 น. ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 180 คน