โครงการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติ " ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติ " ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติ " ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติ " ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติ " ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติ " ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติ " ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติ " ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติ " ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2567

...

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลชั้น 2
 ได้จัด " โครงการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ  4  มิติ " ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2567
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพตัวแทนผู้สูงอย่างครอบคลุมทั้ง  4  มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสุขภาพ มิติด้านสังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีบทบาททางสังคม และร่วมมือการทำงานเพื่อเป็นเครือข่ายในด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม เดือนละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 10 เดือน มีกิจกรรมดังนี้
1.  คัดกรองสุขภาพสุขภาพเบื้องต้น ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง/วัดรอบเอววัดความดันโลหิต (คัดกรองทุกเดือน)
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ โรคอุจจาระร่วง ลมแดด อัมพฤตอัมพาต
3. กิจกรรมถักตุงใยแมงมุม และประกอบตุง (ต่อเนื่อง)
4. กิจกรรมทำดอกไม้จันทน์จากล็อตตารี่ที่ใช้แล้ว