โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

...

    วันที่ 13 เมษายน 2567  ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ วัดวะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เทศบาลตำบลเทพสถิต โดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้จัด โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนผู้มาร่วมกิจกรรม และในเวลา 09.30 น. นายวรวิทย์ นามมหานวล นายอำเภอเทพสถิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
   การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เห็นคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ  โดยประกอบด้วยกิจกรรม

- ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  

- การสรงน้ำพระพุทธรูป  สรงน้ำพระสงฆ์  

- การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  

- การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของผู้สูงอายุ 

- การแสดงของกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเทพสถิต โ

ดยคุณแม่ฟุ้ง  แทนทรัพย์ ได้กรุณามอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มสตรีที่ทำการแสดงในครั้งนี้ และในเวลา 12.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกัน 
      ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน  ผู้สูงอายุ  ประชาชนทั่วไป และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต รวมจำนวนมากกว่า 350 คน