เทศบาลตำบลเทพสถิตได้รับการจัดสรรเงินโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประเภทของทุนขนาดเล็ก

เทศบาลตำบลเทพสถิตได้รับการจัดสรรเงินโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประเภทของทุนขนาดเล็ก

...

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเทพสถิตได้รับการจัดสรรเงินโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประเภทของทุนขนาดเล็ก ดังนี้

1. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 5 จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินจำนวน 353,228 บาท 

2. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 15 จำนวน 32 โครงการ เป็นเงินจำนวน 633,456 บาท