ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลเทพสถิต เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลเทพสถิต เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลเทพสถิต เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลเทพสถิต เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลเทพสถิต เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลเทพสถิต เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลเทพสถิต เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลเทพสถิต เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลเทพสถิต เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลเทพสถิต เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลเทพสถิต เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567

...