มหกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย เทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 "ภายใต้โครงการมหกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย เทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ 2567"

มหกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย เทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 "ภายใต้โครงการมหกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย เทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ 2567"
มหกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย เทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 "ภายใต้โครงการมหกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย เทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ 2567"

...

ระหว่างวันที่ 12-14 เม.ย.67 ณ บริเวณตลาดแม่ฟุ้ง และศาลเจ้าพ่อวะตะแบก ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

เทศบาลตำบลเทพสถิตโดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ

**จัดมหกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย เทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 "ภายใต้โครงการมหกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย เทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ 2567" โดยมีวัตถุประสงค์ขับเคลื่อนการดำเนินุงานด้านอาหารปลอดภัยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนผู้บริโภคมีความรู้และพฤติกรรมในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่สะอาดและ
ปลอดภัยได้มาตรฐานถูกต้องและเหมาะสม โดยมีกิจกรรมดังนี้

- 12 เม.ย.67 
1) กิจกรรมการตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับแผงลอยจำหน่ายอาหาร ในงานมหกรรมอาหาร
2) การแข่งขัน “กินจุ”
3) การแสดงจากโรงเรียนเทพสถิตวิทยา
4) พิธีเปิด โดยนายอำเภอเทพสถิต หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการชุมชน อสม.เทศบาลฯ และประชาชน ร่วมในพิธีเปิด

โดยได้รับเกียรติจาก นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด ชัยภูมิเขต 3 เป็นประธานในพิธี

-  13 เม.ย. 67
1) การประกวดแข่งขัน “ส้มตำ แซ่บอีหลี ลีลาเลิศ”
2) การแสดง โดยกลุ่มสตรีหมู่ 1 บ้านวะตะแบก
3) การแสดงดนตรี

-  14 เม.ย. 67
1) การประกวดแข่งขัน “ผัดหมี่ เมืองเทพสถิต”
2) การแสดง โดยกลุ่มสตรีหมู่ 2 บ้านห้วยเกตุ
3) การแสดงดนตรี