พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ระหว่างโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต และคณะกรรมการภาคีเครือข่าย อ.เทพสถิต

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ระหว่างโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต และคณะกรรมการภาคีเครือข่าย อ.เทพสถิต
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ระหว่างโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต และคณะกรรมการภาคีเครือข่าย อ.เทพสถิต
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ระหว่างโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต และคณะกรรมการภาคีเครือข่าย อ.เทพสถิต
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ระหว่างโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต และคณะกรรมการภาคีเครือข่าย อ.เทพสถิต
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ระหว่างโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต และคณะกรรมการภาคีเครือข่าย อ.เทพสถิต
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ระหว่างโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต และคณะกรรมการภาคีเครือข่าย อ.เทพสถิต
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ระหว่างโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต และคณะกรรมการภาคีเครือข่าย อ.เทพสถิต

...

     วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทพประชา โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ นายนิคม  แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ระหว่างโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต และคณะกรรมการภาคีเครือข่าย อ.เทพสถิต

     เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ห่างไกลยาเสพติด และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ภาคีเครือข่าย ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ระหว่างโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต กับโรงพยาบาลเทพสถิต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพสถิต และเทศบาลตำบลเทพสถิต  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ ในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ครอบคลุมทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิต และสุขภาพช่องปาก