ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะเทศบาลตำบลเทพสถิต  ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะเทศบาลตำบลเทพสถิต  ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะเทศบาลตำบลเทพสถิต  ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะเทศบาลตำบลเทพสถิต  ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะเทศบาลตำบลเทพสถิต  ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะเทศบาลตำบลเทพสถิต  ครั้งที่ 1/2567

...

วันที่ 23 ม.ค. 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพสถิต ชั้น 2

เทศบาลตำบลเทพสถิต นำโดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต / นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ เทศบาลตำบลเทพสถิต

       ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 1/2567 ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเทพสถิตที่ 8/2567 ลงวันที่ 15 ม.ค.2567 โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อ
1. เสนอแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เสนอคู่มือโครงการศึกษาจัดทำแผนงานและแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ภายใต้กระทรวงมหาดไทย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆ
4. พิจารณาจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับธนาคารขยะ
5. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในเขตเทศบาลตำบลเทพสถิต การกำหนดพื้นที่ แนวทาง และช่วงเวลาดำเนินการธนาคารขยะ