ประชุมคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 1/2567 และประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชุมคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 1/2567 และประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 1/2567 และประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 1/2567 และประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 1/2567 และประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 1/2567 และประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 1/2567 และประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 1/2567 และประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 1/2567 และประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 1/2567 และประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 1/2567 และประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ 2567

...

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพสถิต เทศบาลตำบลเทพสถิต นำโดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต /ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ที่ปรึกษากองทุนฯ หน่วยบริการ องค์กร และกลุ่มประชาชน ได้มีการประชุม ดังนี้

1. เวลา 10.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 1/2567 เพื่อเสนอและอนุมัติร่างแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567

2. เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมรวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนงานด้านสุขภาพของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมค้นหา ร่วมเรียนรู้ร่วม
กำหนดทิศทาง ร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนา และร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขทั้ง 6 ประเภท ตามที่สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด