ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 2/2567

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 2/2567

...

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพสถิต 

เทศบาลตำบลเทพสถิต นำโดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต

นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ที่ปรึกษากองทุนฯ หน่วยบริการ องค์กร และกลุ่มประชาชน 

***ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 2/2567 เพื่อเสนอ/อนุมัติแผนสุขภาพชุมชน อนุมัติแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 และพิจารณาอนุมัติโครงการที่ทางหน่วยบริการ หน่วยงาน องค์กร ศูนย์หรือกลุ่มประชาชนได้เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ