กิจกรรม การซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

...

กิจกรรม การซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567