การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลเทพสถิต ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลเทพสถิต ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลเทพสถิต ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลเทพสถิต ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลเทพสถิต ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลเทพสถิต ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลเทพสถิต ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลเทพสถิต ครั้งที่ 1/2567

...

วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13:30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพสถิต ชั้น 2
นำโดย นายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรี 
นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล
นางรังสิยา แทนทรัพย์ ประธานสภาฯ
ท้องถิ่นอำเภอเทพสถิต สาธารณสุขอำเภอเทพสถิต   ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 และ ม.2 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
**จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลเทพสถิต ครั้งที่ 1/2567**
1. เรื่อง ผลการช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิตในปีงบประมาณ 2566
2. เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาล (ผู้ยากไร้) รายใหม่ 5 ราย