การประชุมคณะกรรมการศูนย์คนพิการเทศบาลตําบลเทพสถิต ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการศูนย์คนพิการเทศบาลตําบลเทพสถิต  ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการศูนย์คนพิการเทศบาลตําบลเทพสถิต  ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการศูนย์คนพิการเทศบาลตําบลเทพสถิต  ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการศูนย์คนพิการเทศบาลตําบลเทพสถิต  ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการศูนย์คนพิการเทศบาลตําบลเทพสถิต  ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการศูนย์คนพิการเทศบาลตําบลเทพสถิต  ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการศูนย์คนพิการเทศบาลตําบลเทพสถิต  ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการศูนย์คนพิการเทศบาลตําบลเทพสถิต  ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการศูนย์คนพิการเทศบาลตําบลเทพสถิต  ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการศูนย์คนพิการเทศบาลตําบลเทพสถิต  ครั้งที่ 1/2567

...

วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 15:00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพสถิต ชั้น 2
นำโดย นายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรี 
นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล
นางรังสิยา แทนทรัพย์ ประธานสภาฯ
นายสมพร ผลดิลก สมาชิกสภา เขต 1
นางไพรวัลย์ พับขุนทด สมาชิกสภา เขต 2  
ท้องถิ่นอำเภอเทพสถิต , สาธารณสุขอำเภอเทพสถิต , ผู้ใหญ่บ้าน ม.1และ ม.2 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม , นักวิชาการสาธารณสุข
     จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์คนพิการเทศบาลตําบลเทพสถิต  ครั้งที่ 1/2567**
1. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566
2. เรื่อง การจัดทำแผนและโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ