การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 3/2567

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 3/2567
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 3/2567
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 3/2567
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 3/2567
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 3/2567
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 3/2567

...

วันที่ 24 ม.ค. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพสถิต ชั้น 2

เทศบาลตำบลเทพสถิต นำโดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต /ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต และที่ปรึกษากองทุนฯ 

     ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต ครั้งที่ 3/2567 โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อ
1. สรุปงบประมาณรายจ่ายกองทุนฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
2. แจ้งข้อมูลรายรับ - รายจ่ายปัจจุบัน (สมุดบัญชี)
3. ปรับแผนสุขภาพชุมชน และอนุมัติแผนสุขภาพชุมชน 
4. การเสนอ และอนุมัติโครงการ (เพิ่มเติม)
5. การปรับแผนการเงิน และอนุมัติแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567