การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต

การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต
การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต

...

วันที่ 23 ม.ค.67 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพสถิต ชั้น 2
ทต.เทพสถิต นำโดย นายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานฯ
ร่วมต้อนรับ นายวรวิทย์ นามมหานวล นายอำเภอเทพสถิต และคณะ ใน "การตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต" ห้วงเดือนมกราคม 2567 ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย นโยบายของจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็น ในการปฏิบัติงานของเทศบาล เพื่อให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จ มุ่งเน้นประชาชนมีความกินดี อยู่ดี มีสุข ดังนี้
1.โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนและกำหนดการ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
2.โครงการอำเภอเคลื่อนที่ โดยการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เดือนละ 1 ครั้ง)
3.โครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย โดยการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเดือนละ 2 ครั้ง
4.โครงการความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (เข้าวัดทำบุญทุกวันพระ เป็นต้น)
5.โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีในเขตพื้นที่อำเภอเทพสถิต
6.โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ขับเคลื่อนต่อเนื่องจากปีที่แล้ว)
7.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเทพสถิตให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
8.การแก้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งในเขตเทศบาลไม่มีผู้ประสบปัญหาดังกล่าว
9.การเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ร.10 ครบ 6 รอบ (ช่วงเดือน ก.ค. 67)