โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายนิคม แทนทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต เบอร์โทร 0899002009
 
นายวินัย สิริเพชรสมบัติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต เบอร์โทร 0908866366
 
นายณรัช เมธาพรเกษม
รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต เบอร์โทร 0954649789
 
นายประเสริฐ ชัยศร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต เบอร์โทร 0879606614
 
นายไตรภูมิ แซ่อึง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต เบอร์โทร 0616372073


 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology