โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายนิคม แทนทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต
 
นายวินัย สิริเพชรสมบัติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต
 
นายณรัช เมธาพรเกษม
รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต
 
นายไตรภูมิ แซ่อึง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต
 
นายประเสริฐ ชัยศร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต


 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology