แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลเทพสถิต

โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล

โครงสร้างกองคลัง


โครงสร้างกองช่างโครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


โครงสร้างกองการศึกษา


โครงสร้างกองสวัสดิการ

 
Untitled Document


สำนักงานเทศบาลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology