หัวข้อ
วันที่
     เทศบาลฯ นำโดยนายกนิคม แทนทรัพย์ และคณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ สระน้ำด้านหลังของที่ว่าการอำเภอ 15-09-2021
     ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมคุณภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 26-08-2021
     ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 04-08-2021
     โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสปสช.ทต.เทพสถิต ปีงบประมาณ 2564 17-01-2021
     มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2564 05-01-2021
     ประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพสถิต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 03-12-2020
     การส่งเสริม/สนับสนุน การสวมใส่ผ้าไทย "ชัยภูมิภูมิใจ สวมใส่ผ้าไทยชัยภูมิ" 13-11-2020
     การส่งเสริม/สนับสนุน การสวมใส่ผ้าไทย "ชัยภูมิภูมิใจ สวมใส่ผ้าไทยชัยภูมิ" 10-11-2020
     ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 10-11-2020
     ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย ทต.เทพสถิต 06-11-2020
     เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ณ ทต.บำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จณรงค์ ... 05-11-2020
     การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บ้านวังคมคาย 05-11-2020
     ประชาสัมพันธ์ "การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า" 30-09-2020
     ออกไปวิ่งแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 29-09-2020
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24-09-2020
     ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 31-08-2020
     ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานอำนวยก... 14-08-2020
     ทะเบียนข้อมูลตลาด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพสถิต 04-08-2020
     ธนาคารขยะทองคุ้มครองชีวิต ปี63 22-06-2020
     9 วิธี หนี COVID-19 10-06-2020
     สัปดาห์รณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 07-06-2020
     5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก 05-06-2020
     How to...การรับมือ COVID-19 ในหน้าฝน 29-05-2020
     แจ้งมาตรการ ตามมติสภาเทศบาลฯ และคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลฯ 29-05-2020
     บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง "บ้านห้วยเกตุ" 01-05-2020
     ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช... 01-05-2020
     วันต้นไม้ประจำปี 2563 ปลูกคน ปลูกป่า 01-05-2020
     กิจกรมมจิตอาสาต้านภัยแล้ง 8 กิจกรรม 30-04-2020
     แนวทางปฏิบัติตัวเพื่อคุมไว้สังเกตอาการ 14 วัน ป้องกัน COVID-19 30-04-2020
     ประชาสัมพันธ์ : การทิ้งขยะติดเชื้อ (ลงในถังสีแดง) 21-04-2020
     กิจกรรมมอบชุดป้องกัน COVID-19 และพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 18-04-2020
     สงกรานต์ปีนี้ ตัวห่างไกล หัวใจไม่ห่างกัน (เพื่อป้องกัน COVID-19) 14-04-2020
     ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 11-04-2020
     ป้องกัน COVID-19 ด้วย "ล้าง เลี่ยง ลด" 01-04-2020
     ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 30-03-2020
     แจ้งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ ฉบับที่8/2563 26-03-2020
     การประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อป้องกัน COVID-19 24-03-2020
     COVID-19 รู้เร็ว ลดการแพร่เชื้อได้ 22-03-2020
     กิจกรรมเคาะประตูบ้านรณรงค์เพื่อป้องกัน COVID-19 19-03-2020
     กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 19-03-2020
     นำส่งสุนัขไปยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด "นครชัยบุรินทร์" 18-03-2020
     รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันสุนัขและแมว 13-03-2020
     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อ... 13-03-2020
     รู้จักไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 09-03-2020
     กรมอนามัยแนะนำ “หน้ากากผ้า”ทางเลือกคนไม่ป่วย 08-03-2020
     รายงานความคืบหน้าลงพื้นที่สำรวจเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (4 ก.พ.-5 มี.ค.63) 06-03-2020
     คำแนะนำสำหรับผู้ที่พบอาการเสี่ยงหลังเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง 27-02-2020
     มือของคุณอาจจะเป็นตัวแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 19 27-02-2020
     โครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ 27-02-2020
     ประกาศเทศบาลตำบลเทพสถิต เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 21-02-2020
     รายงานความคืบหน้าลงพื้นที่สำรวจเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (4-20 ก.พ.63) 21-02-2020
     ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 19-02-2020
     ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 04-02-2020
     ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเทพสถิต 03-02-2020
     ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 29-01-2020
     การปฏิบัติงานตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 06-01-2020
     ประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจนำสุนัขไปดูแล 02-01-2020
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 10-12-2019
     ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของเทศบาลตำบลเทพสถิต 18-10-2019
     รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 11-10-2019
     การประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01-10-2019
     โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 01-10-2019
     ขอเชิญชวนประชาชนมาใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน 29-09-2019
     บทความ ข้อมูลข่าวสารของราชการ 23-09-2019
     การประชุมปรึกษาหารือปัญหาสุนัขไม่มีเจ้าของ 21-08-2019
     ขอความอนุเคราะห์หนังสือเพื่อบริจาคให้แก่ที่อ่านหนังสือ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" 02-08-2019
     รับศึกษาดูงาน อสม.สร้างสุขภาพ ปรับพฤติกรรม 31-07-2019
     ขยะอันตราย! ใกล้ตัวกว่าที่คิด 28-07-2019
     กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก "3เก็บ 3 โรค 5ป" 03-07-2019
     ประกาศ เรื่อง การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 17-06-2019
     ปัญหาของหลอดพลาสติก 05-06-2019
     Green Meetings เป็นอย่างไร 05-06-2019
     บอกเลิกพฤติกรรมที่คุ้นเคยเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า 05-06-2019
     เชิญมา หยิบหมอก ชมดอกกระเจียว เทศกาลท่องเที่ยว "ดอกกระเจียวบาน" 01-05-2019
     โครงการ เทศบาลตำบลเทพสถิต บ้านสวย เมืองสุข ประจำเดือนเมษายน 2562 17-04-2019
     ขอเชิญชวน ชาวเทศบาลเทพสถิตร่วมออกกำลังกาย ทุกวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 11-04-2019
     โครงการ เทศบาลตำบลเทพสถิต บ้านสวย เมืองสุข ประจำเดือนมีนาคม 2562 19-03-2019
     ขอเชิญเที่ยวทะเลน้ำจืด สัมผัสคลื่นเหมือนจริง สไลเดอร์สายรุ้ง ได้ที่ “สวนน้ำแม่ฟุ้ง” สวนน้ำในเขตเทศบาลตำ... 03-03-2019
     โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา... 27-02-2019
     โครงการ เทศบาลตำบลเทพสถิต บ้านสวย เมืองสุข 20-02-2019
     บัญญัติ 10 ประการประหยัดพลังงาน 29-01-2019
     การป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 16-01-2019
     ถังขยะแยกประเภทตามแนวทางจังหวัดสะอาด 14-01-2019
     ตือนภัย! 10-01-2019
     วันนี้คุณแยกขยะก่อนทิ้งแล้วหรือยัง? 10-01-2019
     ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) 10-01-2019
     กรมอนามัยกับ PM 2.5 10-01-2019
     กรมควบคุมมลพิษกับ PM 2.5 10-01-2019
     PM 2.5 10-01-2019
     ขอเชิญชวน เด็ก เยาวชนและประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเทพสถิต ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ณ สนามกีฬาในเขตเทศบาล 09-01-2019
     ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562 04-01-2019
     ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่1/2561 29-10-2018
     ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23-10-2018
     เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549 เทศบาลตำบลเทพสถิต 08-10-2018
     22 กันยายนของทุกปี วันปลอดรถ 20-09-2018
     ภัยเงียบจากกล่องโฟมกินสบายแต่ตายเร็ว 20-09-2018
     10 เหตุผล การสนับสนุนการเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน 20-09-2018
     กรมการปกครองท้องถิ่น ขอประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นศูนย์การเรียนรู้อาเซียน http:/asean.dla.go.th 17-09-2018
     ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2561 17-09-2018
     ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 17-09-2018
     ประกาศ เรื่อง กำหนดสัดส่วนประชาคมตำบล 13-07-2018
     ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 08-07-2018
     ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "เทศการท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน" จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2561 01-06-2018
     ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 15-05-2018
     โรคพิษสุนัขบ้า 07-05-2018
     โครงการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจฯ 01-05-2018
     มาตราการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า 2+1 23-04-2018
     เจ้าของมีหน้าที่พาสุนัขและเเมวไปฉีดวัคซีน 20-04-2018
     สื่อการเรียนรู้หลากหลายสไตล์อาเซียน 23-03-2018
     ฉลากสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 20-03-2018
     โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสปสช.ทต.เทพสถิต ปีงบประมาณ 61 24-01-2018
     เรื่องต้องรู้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 04-01-2018
     เรื่องต้องรู้ ภาษีบำรุงท้องที่ 04-01-2018
     เรื่องต้องรู้ ภาษีป้าย 04-01-2018
     พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ 28-11-2017
     ดัชนี ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากร 19-11-2017
     ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560 24-10-2017
     ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2560 19-10-2017
     ประกาศ ยกย่องพนักงานดีเด่น ประจำปี 2560 15-10-2017
     ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 09-10-2017
     ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุมัติและอนุญาต ประจำปีงบประมาณ 2561 02-10-2017
     คำสั้งแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติราชการในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ 02-10-2017
     ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความสำคัญกับความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 04-08-2017
     ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 04-08-2017
     โครงการสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 05-07-2017
     เรื่องต้องรู้ ภาษีป้าย 06-06-2017
     เรื่องต้องรู้ ภาษีบำรุงท้องที่ 06-06-2017
     เรื่องต้องรู้ ภาษี โรงเรือน และที่ดิน 06-06-2017
     ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้านและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 01-05-2017
     โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสปสชทต.เทพสถิต ปีงบประมาณ 60 26-01-2017
     ประกาศ เรื่อง การ่มอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุมัติและอนุญาต 02-01-2017
     โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เรื่องเท่เท่กับรักของเรา 01-12-2016
     ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 01-11-2016
     ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเทพสถิต 31-10-2016
     รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเทพสถิต 26-10-2016
     ประชาสัมพันธ์ระบบรับฟังความคิดเห้นและการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 11-10-2016
     10วิธีการใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า 27-09-2016
     รู้ทันพฤติกรรมเสี่ยงเลี่ยงโรคไม่ติดต่อ 27-09-2016
     รู้กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 27-09-2016
     การป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากการทำงานอุตสาหกรรม 27-09-2016
     การป้องกันอันตรายจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช 27-09-2016
     เกร็ดความรู้การลงประชามติ 01-07-2016
     เกร็ดความรู้เรื่องยาเสพติด 01-06-2016
     อุบัติเหตุป้องกันได้เมาไม่ขับ 01-04-2016
     ประชาสัมพันธ์การจัดงาน"ประเพณีสงกรานต์เทพสถิต ประจำปี 2559" 01-04-2016
     รู้เท่าทันโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 28-03-2016
     ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2559 20-03-2016
     โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ 01-03-2016
     กิจกรรมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน 13-01-2016
     แนวทางการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลตำบลเทพสถิต 13-01-2016
     ยาและสารเสพติดที่แพร่ในประเทศไทย 05-01-2016
     ประกาศ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามกระบวนงานบริการประชาชน 01-12-2015
     ประกาศ การมอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุมัติและอนุญาต 26-10-2015
     ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... 14-10-2015
     ขยะแยกประเภทช่วยกันแยกขยะลดปริมาณขยะลดโลกร้อน 01-10-2015
     ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 15-09-2015
     กฎกระทรวงมาตรา80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 15-09-2015
     ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติฯ 03-07-2015
     เครื่องหมาย อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 22-06-2015
     เราชาวเทพสถิต มาช่วยแยกขยะกันเถอะ 20-04-2015
     การจัดการขยะ3 r 17-03-2015
     ช้อนกลาง " กำแพงเชื้อโรค" 10-03-2015
     โรคหัวใจขาดเลือด 16-02-2015
     ลดภาวะโลกร้อน 04-02-2015
     ประกาศ กำหนดการโครงการเทศบาลพบปะประชาชนและการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 08-01-2015
     เตรียมความพร้อม สู่อาเซียน 04-01-2015
     ประกาศ การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบลเทพสถิต ปฏิบัติราชการแทน 29-12-2014
     ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการจ่ายเบี้ยยังชีพเคลื่อนที่ 14-10-2014
     พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 16-09-2014
     ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2557 05-03-2014
     ประชาสัมพันธ์การมอบเครื่องกันหนาว(เสื้อกันหนาว)ตามโครงการช่วยเหลือผุ้ประสบภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 25-12-2013
     ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 25-10-2013
     ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและระยะเวลาการดำเนินงานจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 24-10-2013
     ประกาศแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559 30-06-2013

 

 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology