หัวข้อ
วันที่
     ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23-10-2018
     กรมการปกครองท้องถิ่น ขอประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นศูนย์การเรียนรู้อาเซียน http:/asean.dla.go.th 17-09-2018
     ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2561 17-09-2018
     ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 17-09-2018
     ประกาศ เรื่อง กำหนดสัดส่วนประชาคมตำบล 13-07-2018
     ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "เทศการท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน" จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2561 01-06-2018
     ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 15-05-2018
     โรคพิษสุนัขบ้า 07-05-2018
     โครงการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจฯ 01-05-2018
     มาตราการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า 2+1 23-04-2018
     เจ้าของมีหน้าที่พาสุนัขและเเมวไปฉีดวัคซีน 20-04-2018
     สื่อการเรียนรู้หลากหลายสไตล์อาเซียน 23-03-2018
     ขอเชิญชวนประชาชนมาใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน 18-02-2018
     โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสปสช.ทต.เทพสถิต ปีงบประมาณ 61 24-01-2018
     ขอความอนุเคราะห์หนังสือเพื่อบริจาคให้แก่ที่อ่านหนังสือ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" 30-11-2017
     พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ 28-11-2017
     ดัชนี ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากร 19-11-2017
     ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560 24-10-2017
     ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2560 19-10-2017
     ประกาศ ยกย่องพนักงานดีเด่น ประจำปี 2560 15-10-2017
     ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 09-10-2017
     คำสั้งแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติราชการในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ 02-10-2017
     ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความสำคัญกับความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 04-08-2017
     ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 04-08-2017
     โครงการสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 05-07-2017
     เรื่องต้องรู้ ภาษีป้าย 06-06-2017
     เรื่องต้องรู้ ภาษีบำรุงท้องที่ 06-06-2017
     เรื่องต้องรู้ ภาษี โรงเรือน และที่ดิน 06-06-2017
     ประชาสัมพันธ์ "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน" จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560 23-05-2017
     ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้านและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 01-05-2017
     โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสปสชทต.เทพสถิต ปีงบประมาณ 60 26-01-2017
     ประกาศ เรื่อง การ่มอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุมัติและอนุญาต 02-01-2017
     โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เรื่องเท่เท่กับรักของเรา 01-12-2016
     ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 01-11-2016
     ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเทพสถิต 31-10-2016
     รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเทพสถิต 26-10-2016
     ประชาสัมพันธ์ระบบรับฟังความคิดเห้นและการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 11-10-2016
     10วิธีการใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า 27-09-2016
     รู้ทันพฤติกรรมเสี่ยงเลี่ยงโรคไม่ติดต่อ 27-09-2016
     รู้กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 27-09-2016
     การป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากการทำงานอุตสาหกรรม 27-09-2016
     การป้องกันอันตรายจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช 27-09-2016
     เกร็ดความรู้การลงประชามติ 01-07-2016
     เกร็ดความรู้เรื่องยาเสพติด 01-06-2016
     อุบัติเหตุป้องกันได้เมาไม่ขับ 01-04-2016
     ประชาสัมพันธ์การจัดงาน"ประเพณีสงกรานต์เทพสถิต ประจำปี 2559" 01-04-2016
     รู้เท่าทันโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 28-03-2016
     ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2559 20-03-2016
     โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ 01-03-2016
     กิจกรรมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน 13-01-2016
     แนวทางการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลตำบลเทพสถิต 13-01-2016
     ยาและสารเสพติดที่แพร่ในประเทศไทย 05-01-2016
     ประกาศ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามกระบวนงานบริการประชาชน 01-12-2015
     ประกาศ การมอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุมัติและอนุญาต 26-10-2015
     ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... 14-10-2015
     ขยะแยกประเภทช่วยกันแยกขยะลดปริมาณขยะลดโลกร้อน 01-10-2015
     ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 15-09-2015
     กฎกระทรวงมาตรา80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 15-09-2015
     ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติฯ 03-07-2015
     เครื่องหมาย อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 22-06-2015
     เราชาวเทพสถิต มาช่วยแยกขยะกันเถอะ 20-04-2015
     การจัดการขยะ3 r 17-03-2015
     ช้อนกลาง " กำแพงเชื้อโรค" 10-03-2015
     โรคหัวใจขาดเลือด 16-02-2015
     ลดภาวะโลกร้อน 04-02-2015
     คนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ 15-01-2015
     ประกาศ กำหนดการโครงการเทศบาลพบปะประชาชนและการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 08-01-2015
     เตรียมความพร้อม สู่อาเซียน 04-01-2015
     ประกาศ การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบลเทพสถิต ปฏิบัติราชการแทน 29-12-2014
     ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการจ่ายเบี้ยยังชีพเคลื่อนที่ 14-10-2014
     พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 16-09-2014
     ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2557 05-03-2014
     ประชาสัมพันธ์การมอบเครื่องกันหนาว(เสื้อกันหนาว)ตามโครงการช่วยเหลือผุ้ประสบภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 25-12-2013
     ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 25-10-2013
     ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและระยะเวลาการดำเนินงานจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 24-10-2013
     ประกาศแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) 30-06-2013

 

 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology