โครงสร้างองค์กร
 
 
ยังไม่มีข้อมูลบุคลลากรในส่วนนี้
 
นายประเสริฐ วรชินา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นายเดชา สุดจันฮาม
พนักงานขับรถดับเพลิง
 
นายภัทรพงศ์ หาลาภ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
 
นายประสิทธิ์ ใจรักษา
พนักงานดับเพลิง
 
นายมังกร พูนทาทอง
พนักงานดับเพลิง
 
นายอุดม กิ่งสำโรง
พนักงานดับเพลิง
 
นายณรงค์ แก่นสาร
พนักงานดับเพลิง
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology