โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายสรวิชญ์ สมรูป
ปลัดเทศบาล
 
นางสาวอชิรญาณ์ ดวงกระโทก
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
นางสาวอภิชญา จิตต์หมื่นไวย์
นักวิชาการทะเบียนและบัตร
 
นางสาวจรรยาพร ทองชำนาญ
ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
นายอติโรจน์ เอี่ยมรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวนุจรี แทนน้อย
นักทรัพยากรบุคคล
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology