โครงสร้างองค์กร
 
 
ยังไม่มีข้อมูลบุคลลากรในส่วนนี้
 
นางสาวจุฑามาศ ดิเรกโภค
นักบริหารสาธารณสุข
 
นายอำนวย เพชรบำรุง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
 
นายวัชระ เปลี่ยนเพ็ง
คนงานประจำรถขยะ
 
นายเมธา สุริยันต์
คนงานประจำรถขยะ
 
นายพรชัย ชัยขุนทด
คนงานประจำรถขยะ
 
นายชาตรี มีชำนาญ
คนงานประจำรถขยะ
 
นางสาวประภาพร ศรีทอง
คนงาน
 
นางสุมาลี บุญเลิศ
คนงานกวาดถนน
 
นางสาวจรินทร์ญาพร โตสวัสดิ์
คนงานกวาดถนน
 
นางสาวเวณุกา ชาติสูญญา
นักวิชาการสาธารณสุข
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology