ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology