ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558
 - ประกาศ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกคู่ขนานถนนสุรนารายณ์ ไหล่ทางตามตรอกซอกซอยเทศบาลฯ
 - ประกาศ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 15
 - ประกาศ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกคลองวะตะแบก หมู่ที่ 1 ฝั่งด้านทิศใต้สะพานฯ
 - ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559
 - ประกาศ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ค.ส.ล.เชื่อมระหว่างซอยข้างปั้มน้ำมัน พีที กับ ถ.ซอยเข้า ร.ร.อนุบาลเทพสถิต
 - ประกาศ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิดแบบ 3 ช่อง รูปจัตุรัส SIMPLE SPAN ถ.ซอยเทศบาล 8
 - ประกาศ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 3
 - ประกาศ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 13 (ทางเข้า ร.ร.อนุบาลเทพสถิต ด้านทิศตะวันตก)
 - ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
 - ประกาศ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างลาน คสล. หน้า ร.ร.อนุบาลเทพสถิต ด้านทิศตะวันออกฝั่งตลาดสดเทพสถิต
 - ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559
 - ประกาศ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย และเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้งฯ
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559
 - ประกาศ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกคลองห้วยเหตุ หมู่ที่ 2 (ฝั่งด้านทิศเหนือ ถนนสุรนารายณ์)
 - ประกาศ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกคลองห้วยเหตุ หมู่ที่ 2 (ฝั่งด้านทิศเหนือ ถนนสุรนารายณ์)
 - ประกาศ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์เพื่อสังคมเป็นสุข ซอยข้างปั๊มน้ำมัน PT
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
 - ประกาศ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น ค.ส.ล. (ของเดิม)
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
 - ประกาศ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เข้าลานกีฬาเอนกประสงค์ ซอยข้างปั๊ม PT
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2560
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2560
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2561
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2561
 - ่สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2561
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2561
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2561
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2561
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2561
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2561
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2561
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology