ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2549
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2547
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 - ระเบียบกระทรวมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที 3 พ.ศ. 2561
 - กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2562
 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพสถิต สมัยที่ 1ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพสถิต สมัยที่ 2ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพสถิต สมัยที่3ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพสถิต สมัยที่3ครั้งที่ 2
 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพสถิต สมัยที่4ครั้งที่ 2
 - กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2563
 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพสถิต สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology