ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
 - พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่
 - พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
 - พระราชบัญญัติภาษีป้าย
 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดของบ้านเมือง
 - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 - พระราชบัญญัติเทศบาล
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology