ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตำบลเทพสถิต
 - คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเทพสถิต
 - คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเทพสถิต
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology