ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเทพสถิต
 - ประกาศจัดตั้งศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
 - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2560
 - แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 - คำสั่ง เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ติดตาม เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 - ประกาศเทศบาล ตามมาตรา 7(1)-(3)
 - โครงสร้างเทศบาลตำบลเทพสถิต มาตรา 7(1)
 - อำนาจหน้าที่ มาตรา 7(2)
 - สถานที่ติดต่อ มาตรา 7(3)
 - ดัชนีรวม/ดัชนีประจำแฟ้ม
 - รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology