ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานรายรับ รายจ่าย ประจำปี 2559
 - รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบฐานะการเงิน ประจำปี 2559
 - รายงานรายรับ รายจ่าย ประจำปี 2560
 - รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบฐานะการเงิน ประจำปี 2560
 - รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology