ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ
 - คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 - คู่มืออาเซียน
 - คู่มือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 - คู่มือการเขียนหนังสือราชการ
 - คู่มือการใช้งาน Microsoft Powerpoint 2010
 - คู่มือการทำความสะอาดสำนักงาน
 - คู่มือสำหรับประชาชนตามภารกิจของเทศบาลตำบลเทพสถิต
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology