ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 - การ์ตูนรณรงค์หมู่บ้านช่อสะอาด-1
 - การ์ตูนรณรงค์หมู่บ้านช่อสะอาด-2
 - รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
 - เจตจำนงสุจริตในการบริหาร
 - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ
 - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
 - ประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
 - ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 - มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology