กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต

เทศบาลตำบลเทพสถิต  มีพื้นที่  7  ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ใจกลางตัวอำเภอเทพสถิต  อยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดชัยภูมิ  ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ  ประมาณ  105 กิโลเมตร  มีอาณาเขตทั้งสี่ด้านติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 

            เทศบาลตำบลเทพสถิตมีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของตำบลวะตะแบก หมู่ที่ 1 บ้านวะตะแบก และหมู่ที่  2  บ้านห้วยเกตุ  ต.วะตะแบก  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ  แบ่งเขตการปกครองเป็น            7  ชุมชน  

            ประชากรในเขตเทศบาลตำบลเทพสถิต มีจำนวนทั้งสิ้น  3,868  คน  จำนวนครัวเรือน  1,708  ครัวเรือน  ความหนาแน่นของประชากร  552  คน/ตร.กม. 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพสถิต  เริ่มดำเนินการกองทุนเมื่อปีงบประมาณ  2553  และคณะกรรมการกองทุนฯ ประกอบด้วย

1.  นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์       นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต          ประธานกรรมการ

2.  นายสมศักดิ์  จรแก้ว            ผู้ทรงคุณวุฒิ               รองประธานกรรมการคนที่ 1

3.  พันจ่าเอกสมชาติ ด้ายรินรัมภ์   บุคลากร                    รองประธานกรรมการคนที่ 2

4.  นายภราดร  สุคันโท            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพสถิต            กรรมการ

5.  นางรังสิยา  แทนทรัพย์        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพสถิต             กรรมการ

6.  นายอัครเดช  พลศักดิ์          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ             กรรมการ

7.  นางอุษา  คำหอม                อสม.  เทศบาลตำบลเทพสถิต              กรรมการ

8.  นายบุญเหลือ  ยิ้มสงบ        อสม.  เทศบาลตำบลเทพสถิต                  กรรมการ

9.  นายสมพร  ผลดิลก             กรรมการชุมชน                                กรรมการ

10. นายทศพล  สุวรรณทร        กรรมการชุมชน                                 กรรมการ

11. นายโสธร  แจ่มแจ้ง              กรรมการชุมชน                              กรรมการ

12. นายชูชีพ  นอพิมาย              กรรมการชุมชน                              กรรมการ

13. นางบุญเหลือ  เจริญ           กรรมการชุมชน                                 กรรมการ

14. นายสรวิชญ์  สมรูป             ปลัดเทศบาลตำบลเทพสถิต     กรรมการและเลขานุการ

15. นางจงถนอม  จงจิตต์         หัวหน้ากองคลัง ทต.เทพสถิต                อนุกรรมการ

16. นายย้อม  ศรีคำขลิบ           ประธานชุมชนเทศบาล 7                     อนุกรรมการ

17. นางสาวจุฑามาศ  ดิเรกโภค   นักวิชาการสุขาภิบาล  ทต.เทพสถิต          อนุกรรมการ

18. นางสาวอนุชษา  เพียซ้าย    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ทต.เทพสถิต           อนุกรรมการ

 

งบประมาณในปี 2555 ทั้งสิ้น 282,461.40 บาท                       

                         กิจกรรม/โครงการ

                     ประจำปีงบประมาณ  2555 

กิจกรรม/โครงการ

งบ

ประมาณ

ชุดสิทธิประโยชน์

 

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอดและทารกหลังคลอด

36,000

2.  โครงการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาด้านสายตาโรคต้อกระจก

34,615

สนับสนุนหน่วยบริการ

 

3.  โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง  และผู้มีปัญหาสุขภาพ

15,592

4.  โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร

30,750

6.  โครงการอาสาสมัครเรารักสุขภาพ

10,150

สร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน

 

7.  โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสร้างเสริมสุขภาพจิต ผู้สูงอายุ

12,038

8.  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

86,300

9.  โครงการเพิ่มทักษะ อสม. ฯ

28,769

บริหารจัดการกองทุน

28,246

 

 

 

อัพเดทเมื่อ : 28-08-2012 15:50:40


 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology