โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ของเทศบาลตำบลเทพสถิต

โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ของเทศบาลตำบลเทพสถิต

มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  ทัศนคติจากการควบคุมดูแล  เป็นการกำกับส่งเสริมผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มพูนความรู้  ความเข้าใจในหลักการ  และเทคนิคการบริการที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  ตลอดจนพัฒนาแนวคิดและประสบการณ์  สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม พัฒนาทัศนคติ  ค่านิยมและพฤติกรรมการบริหาร  โดยมุ่งเน้นคุณธรรม  จริยธรรม  ผลสัมฤทธิ์ถึงประชาชน และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์  ความสามัคคี  ความร่วมมือระหว่างกัน  ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและการปฏิบัติงานต่อไป 


 

อัพเดทเมื่อ : 29-10-2018 14:46:28


 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology