โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ “ท้องถิ่นปลอดการทุจริต” ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ “ท้องถิ่นปลอดการทุจริต” ประจำปี ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการสร้าง พัฒนาและสนับสนุนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตและมีกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานตนเอง ดังนี้

     1 เชิญชวนผู้คณะผู้บริหารสมาชิกสภา  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต

     2 จัดอบรม ให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต

     3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลเพื่อเปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ

อัพเดทเมื่อ : 25-06-2019 10:28:15


 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology