เทศบาลตำบลเทพสถิตรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)ประจำปี 2560ของสนง.ปปช. โดย..คณะจากมหาวิทยาราชภัฏอุดรธานี

ในวันที่ 11 กันยายน เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลเทพสถิตได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA) ประจำปี 2560

ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดย ให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลฯ ทั้งหมด และประชาชน จำนวน 100 คน

ตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบ Eb)

อัพเดทเมื่อ : 13-09-2017 10:06:16


 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology